💐🍃امروز
ﺑﺎ ﺧﻮﺩتان ﻋﻬﺪ ببنديد كه
ﺗﻤﺎﻡ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺗﺒﺴﻢ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﯽد💋

ﮔﺸﺎﺩﻩ ﺭﻭﯾﯽ، ﺳﺮﺁﻏﺎﺯ ﻧﯿﮑﯽ ﺍﺳﺖ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥيد ﻭﻏﻢ ﻫﺎﯾﺖان ﺭا
ﺑﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﺴﭙﺎﺭيد👌

نگران چیزی نباشيد
خدا همیشه در کنار ماهست😍