شيشه‌ی
پنجره را
باران شست؛
از دل من اما چه كسی‌‌
نقش تو را خواهد شست...