"سه" تا "الف" را "هرگز"
در "زندگی" از "دست" نده...!!

"امید"
"اصالت"

"ادب" :.