‏بعد قرنطینه سه گروه واقعا پول پارو میکنن. روانشناسا و آرایشگاها و وکیل ها emoji))