سرزنش مى كنى مرا اما
‏به گناهم دچار خواهى شد
‏عشق وقتى تنيده شد به تنت
‏سخت بى اختيار خواهى شد