بابام انقدر با عموم ویدیو کال کرده دیگ حرفی برای گفتن ندارن

این اواخر که ب هم زنگ میزنن فقط ب هم خیره میشن جوری که با تیر متوقفشون میکنیم 😂