خدابیامرز بابام یه بار جای اینکه کتکم بزنه خواست روشن فکر بازی در بیاره
گفت برو تو اتاقت و به کارات فکر کن گفتم من که اتاق ندارم

گفت خب پس مجبورم بازم بزنمت و گرفت مثل سگ زدم :///