گاهیم آدم لازم داره که برای مدت نامعلومی توی جای

نامعلومی، تنهایی زندگی کنه.

دور از همه‌ی چیزهای آشنا…