همیشه دوس داشتم میرم حموم...

موسیقى بى کلام گوش بدم و لم بدم تو وان شیر پر از گلبرگ هاى رز آبمیوه بخورم

ولی همیشه بابام‌ داد میزنه میای بیرون یا فلکه آب رو ببندم حمال 😂😂