‏داشتم پلنگ صورتی می‌دیدم
بابابزرگم سر رسید گفت
خجالت نمیکشی ، مرد گنده پلنگ صورتی نگاه میکنه ؟؟

کنترلو ازم گرفت زد باب اسنفجی 😂😂