‏انقد تو خونه موندیم اسم اتاقو گذاشتیم "خونه"
اسم پذیرایی گذاشتیم« بیرون»
دیشب اومدم از پذیرایی برم تو اتاق
بابام جلومو گرفت گفت تا این وقت شب کجا بودی :///