-بابابزرگ، رونالدو کی بوده؟
+ فوتبال بازی میکرد
-فوتبال چیه؟

سال 57ام قرنطینه 😂😂