‏مامانم نون پخته و بابام سبزی توی حیاط کاشته
به بابام میگم یه گاو هم ببندیم توی حیاط دیگه به خود کفایی می‌رسیم

یه نگاه بهم انداخت و گفت
با وجود تو همین الانم ما یه گاو داریم فقط جای حیاط تو خونه بستیمش ://