‏همین الان که ما داریم از استرس کرونا
سکته میزنیم یه سری با گفتن جمله ی کاش در بغل تو قرنطینه م کنن دارن زید میزنن زمین :///