‏بابام هربار که مجبوره دستاشو ضدعفونی کنه ابتدا تا انتهای خلقت‌و فحش میده emoji))