تفاوت نسل ها یعنی اینکه بابام دورسرش مو داره و وسطش خالیه و من دورسرم خالیه و وسطش موداره emoji)