مهربانی را بکار
بالای هر زمینی
و زیر هر اسمانی
و اگر جای دانه هایی که کاشتی را فراموش کردی
روزی
باران
جایشان را به تو نشان خواهد داد