یه پرنده خریدم اوردم خونه دو هفته شب و روز منتظر بودم حرف بزنه
آخرش گفت حاجے حالا من این دفعه حرف میزنم ولے ناموسا جغد چه حرفے داره بزنه؟ 😂