هر وقت حسی رو به زبون آوردی
و سکوت شنیدی؛
یه حمد و سوره براش بخوون
و خاکش کن...