سختی ها باعث می شوند که نیرومند شوی..

ترس ها باعث می شوند که جسور شوی.

ویک قلب شکسته تورا سر عقل می آورد.