✨خوردن حسرت گذشته
مثل چایی ست که

💫از دهان افتاده
خوردنش فقط
حالتان را میگیرد ...