زندگیتو با هیچکی مقایسه نکن همه یه سری دردای دارن که تو حتی نصفشم نمیدونی