‏باباهای شما هم فکر میکنن اخبار هشت صبح با خبر دو ظهر و خبر دو ظهر با خبر پنج عصر و خبر پنج عصر با خبر بیست و سی و خبر بیست و سی با خبر ۲۲ فرق میکنه

یا فقط من مشمول عذاب الهی شدم؟ 😂