باید طرد شوند از اجتماع؛
چشم هایت آفت اندیشه اند
دو روشنفکر بی رحم و بی قید