بیشتر رویاها
با شک از بین رفتند
نه شکست!
به خودتون و رویاهاتون
ایمان داشته باشید