‏رفتم از پشت بغلش کردم
گفت داری چیکار میکنی ؟
گفتم مگه نمیدونی بغل کردی کسی که دوستش داری تو آشپزخونه خیلی رمانتیکه
گفت رمانتیک که هست
ولی مطمئنی رو باباتم جوابگوئه ؟؟