اون تایمی که بهبود گلوی ارسطو رو گرفت
من پنج بار نفسمو نگه داشتم، بازم نزدیک بود خفه شم
اسم فیلم هندی بد در رفته😅