‏من هربار حقوق می‌گیرم به خودم می‌گم، یعنی واقعا بابا سی سال رفت سرکار پولشو با ما تقسیم کرد؟
چطور تونست؟ 😂😂