سندروم دست بیقرار فقط دست حضرت آدم که اون سیبو چید :/