حتی ‏جواد خیابانی هم از سارا نیکا قشنگتر بازی میکنهemoji))