بابام اومد خونه گفت : بزن اخبار ببینیم!

گفتم : چی میخوای ببینی؟
اخبار منم اخبار این زنه که داره تو این خونه زحمت میکشه ،میشوره میسابه

بقیه شو دیگه با قابلمه زد تو سرم نتونستم بگم ://