دیشب داشتم ضبط یه 206 رو باز میکردم یهو صاحبش رسید گفت چه غلطی میکنی؟ گفتم خودت چه غلطی میکنی از قرنطینه خارج شدی پرستارا سفید پوشیدن که تو سیاه نپوشی بی شرف انقد جا خورد قالپاق ها رو خودش باز کرد بهم داد