ایرانیا اگر از کرونا نمیرند

از غصه ی‌ اینکه‌ «معلما بیکار تو خونه نشستند و حقوق میگیرند»
دق میکنن و میمیرن