‏این ویروسو خود سازمان بهداشتی جهان درست کرد که فالور پیجش بره بالا

من خودم ده ساله تو اینترنتم و خوب می‌فهمم این چیزا رو 😒😂😂