ی سری بابام انقدر کتکم زد که پام شکست و از دماغم خون میرفت


مامانم منو دید که دارم درد میکشم ؛تنها کاری که کرد یه تفنگ داد به بابام گفت: فایده نداره
خلاصش کن :/