‏گلایه جدید خانم ها تو قرنطینه
مابرای ایقدر زندگی مشترک آمادگی نداشتیم ،به ما گفته بودن صبح میره سر کار شب میادش emoji