‏پسر همسایمون کرونا گرفت خوب شده مامانم چپ چپ نگام میکنه قشنگ معلومه میخاد بگه ببین پسر مردم کرونا گرفت خوب شد تو هنوز نگرفتی 😂😂