‏به درجه ای از تنهایی رسیدم که خودم به خودم زنگ میزنم ، میبینم اشغاله
.
فحش میدم و قطع میکنم....

.

تازه من خوبم!
.
یه دوست دارم ، دوتا خط داره ، با خودش اس بازی میکنه
.
یه بار خودش به خودش گفت:عزیزم رسیدی خبر بده..
.
بعد یادش رفت خبر بده، تا صبح از نگرانی خوابش نبرده!!!
.
به نظرتون بیمه درمانی بهمون تعلق میگیره؟؟؟😂😂😂😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

انقد تو خونه موندیم؛

اسم اتاقو گذاشتیم *خونه*
اسم پذیرایی گذاشتیم *بیرون،*

دیشب اومدم از پذیرایی برم تو اتاق
بابام جلومو گرفت،
گفت تا این وقت شب کجا بودی؟
😅😅😅