ولی نقی حرف قشنگی زد:
سیصد سال خواب اصحاب کهف با پنج سال گذشتن از مرگ بهبود برابری میکنه