نفت رسیده به بشکه ای ۱۴ دلار چند روز دیگه میبینی این فروشگاه های زنجیره ای در ازای هر ۲۰۰هزار تومن خرید یه بشکه نفت جایزه به هر خانوار میدن 😂