فک کن با این همه مصیبت و بدبختی که ایران میکشیم، جهنم هم قراره بریم