‏رحمت سی میلیون داده خرج دندونای فهیمه بعد شما هنوز واسه دنگ کافه بحث میکنین