دوست داشتن تو
خیلی چیز ها به من یاد داد
مثلا اینکه
میشود در یک جاده ی یک طرفه
با سرعتی معادل "عشق" کیلومتر
تنهای تنها
بی اعتنا به نتیجه
حرکت کرد...!