گذران زندگی به من آموخت
که آدم ها معمولا چیز هایی را
از دست می دهند
که تقریبا از داشتنش مطمئن هستند...