اینکه هرگز نچشد باغ شکوفایی را
بهتر از داغ بهار است ببین کِی گفتم ...!