‏داشتم با دختر عموی ۳سالم تلفنی صحبت میکردم، گفتم ناراحت نیستی مهدکودکتون تعطیله؟ گفت نه بابا میرفتم اونجا نقاشی میکشیدم ازم اسکی میرفتن اعصابم خورد میشد

پشمای آدم میریزه واقعا از این نسل 😂