‏دلم برای وقتایی که فلافل جا نمیشد تو نون و میفتاد زمین برمیداشتیم فوتش میکردیم برمیگردوندیم سرجاش تنگ شده