هر دویِ ما
یک نفر را تنها گذاشتیم ،
اول تو مرا
و سپس من خودم را ...