طرف زنگ زده بانک میگه اگه من وام
ماشین رو ندم بانک ماشین رو از من میگیره؟؟؟
بانک:بله آقا حتما این کار رو خواهیم کرد
آقاهه:در مورد وام ازدواج هم همین شرایط رو دارین؟؟😂