پراز زیبایست. به آن توجه کن
به زنبور عسل ،به کودک کوچک و چهره های خندان
دقت کن ..
باران را نفس بکش و باد را احساس کن ..
زندگی ات را زندگی کن ...
و برای رویاهایت مبارزه کن